Αντικείμενο του μαθήματος είναι η κατανόηση των βασικών αρχειακών εργασιών στην οργάνωση και διαχείριση (records management) των σύγχρονων αρχείων από τη στιγμή της δημιουργίας τους, με τρόπο ώστε να διατηρείται η σημασία και η αξία τους και να εξασφαλίζεται η φυσική επιβίωσή τους. Γίνεται αναφορά στο περιεχόμενο των εννοιών και τη φύση των αρχείων στο πλαίσιο παραγωγής τεκμηρίων κοινωνικής και οργανωτικής δραστηριότητας. Εξετάζεται η εσωτερική ποικιλομορφία, η συμπληρωματικότητα του επαγγέλματος του αρχειονόμου / Records Manager και η σχέση του με συναφή επαγγέλματα όπως αυτό του Βιβλιοθηκονόμου. Παρουσιάζεται η φύση των αρχειακών τεκμηρίων που βρίσκονται στην ενεργή ή ημιενεργή φάση τους, όπως και η σημασία τους για τη διοικητική λειτουργία 1. δημόσιων υπηρεσιών και 2.ιδιωτικών επιχειρήσεων. Παρουσιάζεται η διαχείριση των σύγχρονων αρχείων στο ψηφιακό περιβάλλον, τα διεθνή πρότυπα, τα σχήματα μεταδεδομένων και η διαχείριση τεκμηρίων σε ειδικά υποστρώματα. Αναλύεται επίσης ο σχεδιασμός, οι πολιτικές και οι διαδικασίες που είναι απαραίτητες για την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ενεργών αρχείων (records management) σε έναν φορέα. Εξετάζονται τα διεθνή συστήματα ποιότητας, τα πρωτόκολλα και οι καλές πρακτικές που χρησιμοποιούν διαχειριστές ενεργών αρχείων σε ζητήματα διαχείρισης αρχειακών τεκμηρίων που εξακολουθούν να έχουν υπηρεσιακή χρησιμότητα. Ερευνάται επίσης η φύση της τεκμηρίωσης και οι μέθοδοι διαχείρισης ενεργών και ημιενεργών αρχειακών τεκμηρίων από εταιρείες που παρέχουν υπηρεσίες Records Management. Τέλος, εξετάζεται ο ρόλος των ΓΑΚ στη δημόσια διοίκηση και το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, με ιδιαίτερη έμφαση στο νόμο και την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.